Impressum

  • Ar.kod.M e.V.
  • 44269 Dortmund, Langobardenstr. 33
  • 0231 288 636 36
  • ar.kod.m.ev@gmail.com
  • Amtsgericht Dortmund, Vereinsregisternummer 6710
  • Dmitriy Kostovarov